Chuyên mục
Câu hỏi tuyển dụng PHP

Bộ câu hỏi phỏng vấn PHP (phần 2)

phần 1 chúng ta đã có 15 cấu hỏi phỏng vấn phổ biến PHP, hôm nay sẽ tiếp tục phần 2 của bộ câu hỏi phỏng vấn PHP.

Q16: Những kiểu dữ liệu phổ biến trong PHP là gì?

 1. Integer: là kiểu dữ liệu số, không có dấu thập phân
 2. Double: là kiểu dữ liệu số, có dấu phẩy động
 3. Booleans: chỉ có thể 2 giá trị true hoặc false
 4. NULL: Là kiểu dữ đặc biệt chỉ có 1 giá trị duy nhất NULL
 5. Strings: Là chuỗi ký tự
 6. Arrays: Là bao gồm tên và chi mục tạo thành bộ sưu tập các giá trị khác nhau
 7. Objects: Là cách class được người viết định nghĩa, có thể đóng gói cả giá trị và chức năng khác nhau dành riêng cho lớp
 8. Resources: là các biến đặc biệt chứa các tham chiếu đến các tài nguyên bên ngoài PHP

Q17: Những framework phổ biến của PHP

 1. CakePHP
 2. CodeIgniter
 3. Yii 2
 4. Symfony
 5. Zend frameword

Q18: Sự khác biệt giữa dấu ngoặc đơn với ngoặc kép?

Dầu ngoặc đơn trong PHP không thể parse được giá trị của một biến nào đó. Và nếu bạn cố tình gắn một biến PHP vào trong dấu ngoặc đơn để echo ra ngoài thì bạn chỉ nhận được tên biến mà không nhận được giá trị

Dấu ngoặc kép ngược lại với dấu ngoặc đơn, khi bạn echo một chuỗi có chưa biến, nó sẽ hiểu là phải tìm và parse giá trị của biến đó ra ngoài. 

Q19: Trong PHP có những loại mảng nào?

 1. Mảng tuần tự: Có key tự động, chữ số sẽ tăng từ 0.
 2. Mảng không tuần tự: Key bạn tự định nghĩa
 3. Mảng đa chiều: mảng chứa ít nhất 1 mảng trong đó

Q20: Các method/function magic trong PHP là gì?

Trong PHP, tất cả các function bắt đầu bằng __ là method/function magic. Cho phép bạn thực hiện một số thủ thuật gọn gàng trong lập trình hướng đối tượng.
__destruct() __sleep()
__construct() __wakeup()
__call() __toString()
__get() __invoke()
__set() __set_state()
__isset() __clone()
__unset() __debugInfo()

Q21: Phương thức phổ biến trong PHP?

 1. POST
 2. GET
 3. DELETE
 4. PUT
 5. PATCH
 6. HEAD
 7. OPTIONS

Q22: Sự khác biệt giữa phương thức POST với GET?

GET POST
Bị giới hạn ký tự gửi, chỉ gửi 1024 characters Không bị giới hạn bất kỳ nào về kích thước dữ liệu
Không thể gửi data dạng nhị phân, chẳng hạn hình ảnh hoặc tài liệu đến máy chủ Có thể được sử dụng để gửi ASCII cũng như dữ liệu nhị phân.
Dữ liệu được gửi bằng phương thức GET có thể được truy cập bằng cách sử dụng biến môi trường QUERY_STRING. Dữ liệu được gửi bằng phương thức POST đi qua tiêu đề HTTP nên tính bảo mật phụ thuộc vào giao thức HTTP
PHP cung cấp mảng kết hợp $_GET để truy cập tất cả thông tin đã gửi bằng phương thức GET. PHP cung cấp mảng kết hợp $_POST để truy cập tất cả thông tin đã gửi bằng phương thức POST.

Q23: Sự khác biệt giữa $$var và $var là gì?

Cả 2 đều là biến. Tuy nhiên $var là biến cố định.  $$var là một biến có tên được lưu trữ trong $var

Q24: Khi nào bạn dùng session và cookie trong PHP?

Phiên là một biến toàn cầu được lưu trữ trên máy chủ. Mỗi phiên được gán một id duy nhất được sử dụng để truy xuất các giá trị được lưu trữ. Phiên có khả năng lưu trữ dữ liệu tương đối lớn so với cookie. Các giá trị phiên sẽ tự động bị xóa khi đóng trình duyệt.

Q24: Kể những function string trong PHP?

 1. strstr(): Tìm sự xuất hiện của một chuỗi.
 2. strtok(): Tách chuỗi thành các chuỗi nhỏ hơn
 3. strtolower(): Chuyển đổi chuỗi thành chữ thường
 4. strlen(): Nó được sử dụng để trả về độ dài của một chuỗi.

… còn nhiều

Q25: Các mức phạm vi có sẵn trong PHP và các định  nghĩa chúng?

 1. Private: Chỉ hiễn thị trong lớp riêng của nó
 2. public: hiễn thị với bất kỳ mã nào khác truy cập vào lớp
 3. protected: Chỉ hiễn thị trong lớp cha và lớp mở rộng hiện tại

Q26:  Phiên bản PHP hiện tại là bao nhiêu (2022)?

Phiên bản hiễn tại PHP 8

Q27:  PHP có phải ngôn ngữ phân biệt chữ hoa chữ thường không?

Không đầy đủ. PHP một phần là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa chữ thường trong đó tên biến phân biệt chữ hoa chữ thường nhưng tên hàm thì không. Ngoài ra, các hàm do người dùng xác định không phân biệt chữ hoa chữ thường nhưng phần còn lại của ngôn ngữ thì có.

Q28: Kể tên các hệ thống quản lý CMS phổ biến trong PHP?

 1. WordPress
 2. Joomla
 3. Magento
 4. Drupal
   

Q29: Function nào dùng để remove khoảng trắng trong string?

 1. trim(): Xóa khoảng trắng bên phải và trái
 2. ltrim(): Xóa khoảng trắng bên trái
 3. rtrim(): Xóa khoảng trắng bên phải

Q30: Làm thế nào kết nối URL với PHP?

PHP cung cấp một thư viện gọi là cURL có thể đã được bao gồm trong quá trình cài đặt PHP theo mặc định. cURL là viết tắt của client URL và nó cho phép bạn kết nối với một URL và truy xuất thông tin từ trang đó, chẳng hạn như nội dung HTML của trang, tiêu đề HTTP và dữ liệu được liên kết của chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *