Chuyên mục
Diagram PHP

For loop

Syntax

for (init counter; test counter; increment counter) {
code to be executed for each iteration;
}

PHP Code Sample

<?php
for
($x = 0; $x <= 10; $x++) {
echo
“The number is: $x”;
}
?>
For-Loop-Diagram

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *