Chuyên mục
Diagram PHP

While loop

Syntax

while (condition is true) {
code to be executed;
}

PHP Code Sample

<?php
$x =
1
;
while
($x <=
5
) {
echo
“The number is: $x”;
$x++;
}
?>
While Loop Diagram

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *