Chuyên mục
Diagram PHP

Foreach loop

Syntax

foreach ($array as $key => $value) {
code to be executed;
}

PHP Code Sample

<?php
$colors =
array
(
“red”, “green”, “blue”, “yellow”
);
foreach
($colors
as
$value) {
echo
“$value <br>”;
}
?>
ForeachLoop Diagram

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *