Chuyên mục
Diagram PHP

Do While loop

Syntax

do {
code to be executed;
} while (condition is true);

PHP Code Sample

<?php
$x =
1
;
do
{
echo
“The number is: $x”;
$x++;
}
while
($x <=
5
);
?>
Do While Loop Diagram

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *