Chuyên mục
Laravel cơ bản

VI. Các lệnh thường được sử dụng với artisan

  1. Lệnh chạy dự án: php artisan ser
  2. Lệnh xóa cache: php artisan config:clear, php artisan optimize, php artisan optimize:clear
  3. Lệnh tạo migrations: php artisan make:migration create_name_table
  4. Lệnh tạo chạy cơ sở dữ liệu: php artisan db:seed
  5. Lệnh tạo factory: php artisan make:factory NameFactory
  6. Lệnh tạo model: php artisan make:model Name
  7. Lệnh tạo seeder: php artisan make:seed Nameseeder
  8. Lệnh tạo controller: php artisan make:controller NameController
  9. Lệnh tạo middleware: php artisan make:middleware TestMiddleware
  10. Lệnh tạo request: php artisan make:request NameRequest

Đây là một số lệnh artisan thường được sử dụng <3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *