Chuyên mục
Laravel cơ bản

VII. Sử dụng migration để tạo table cho 2 table categories và posts

  1. Sử dụng migration để tạo table cho table categories

Gõ command line: php artisan make:migration create_categories_table –create=categories

Kết quả bảng categories đã được khởi tạo:

Khởi tạo các phần tử cần thiết trong bảng:

2. Sử dụng migration để tạo table cho table posts

Gõ command line: php artisan make:migration create_posts_table –create=posts 

Kết quả bảng posts đã được khởi tạo:

Khởi tạo các phần tử cần thiết trong bảng :

Vậy là đã tạo cơ bản xong 2 bảng category và posts rồi đấy <3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *