Chuyên mục
Xây dựng website tin tức với Laravel 8

Các lệnh hữu ích thường sử dụng với Laravel Artisan

Lệnh để chạy dự án

#Command NameGiải thích
1php artisan serveSau khi run lệnh này xong thì bạn có thể xem
dự án ở URL: 127.0.0.1:8000
2php artisan serve –port=8888Laravel mặc định dự án sẽ chạy với port 8000 nhưng nếu bạn mong muốn sử dụng posrt khác thì có thể gõ vào 1 con số mong muốn như ví dụ.
Sau khi run lệnh này xong thì bạn có thể xem
dự án ở URL: 127.0.0.1:8888

Lệnh để thao tác với Database

#Command NameGiải thích
1php artisan migrate
  • Thực thi các file migration đã được định nghĩa ở trong  folder
  • Update lại giá trị cho column batch của table migrations (ví dụ: giá trị column bacth trước khi run lệnh này đang là 3 thì sau khi run lệnh thành công thì giá trị column batch sẽ là 4).
database/migrations.
2php artisan migrate:fresh
  • Xoá tất cả các table và chạy lại tất cả các file migration đã được định nghĩa trong folder database/migrations.
  • Update lại giá trị bằng 1 cho column batch của table migrations.

Drop all tables and re-run all migrations.

3php artisan migrate:install

Tạo ra table migrations.

Create the migration repository.

4php artisan migrate:refresh
  • Lùi về lần đầu tiên chạy migration và update lại giá trị bằng 1 cho column batch của table migrations.
  • Chạy lại tất cả các file migration đã được định nghĩa trong folder database/migrations.

Ví dụ: Dự án của bạn đã chạy lệnh php artisan migrate 5 lần thì giá trị của column batch được lưu trong table migrations sẽ là 5. Như vậy khi chạy lệnh reset này thì kết quả thu được là giá trị batch sẽ được update lại thành 1 (do lùi lần đầu tiên). 

Reset and re-run all migrations.

5php artisan migrate:reset
  • Lùi về lần đầu tiên chạy migration và update lại giá trị bằng 1 cho column batch của table migrations.

Ví dụ: Dự án của bạn đã chạy lệnh php artisan migrate 5 lần thì giá trị của column batch được lưu trong table migrations sẽ là 5. Như vậy khi chạy lệnh reset này thì kết quả thu được là giá trị batch sẽ được update lại thành 1 (do lùi lần đầu tiên). 

Rollback all database migrations

6php artisan migrate:rollback
  • Lùi lại 1 lần chạy migration. Lệnh này sẽ chạy dựa vào giá trị của column batch của table migrations.

Ví dụ: Dự án của bạn đã chạy lệnh php artisan migrate 5 lần thì giá trị của column batch được lưu trong table migrations sẽ là 5. Như vậy khi chạy lệnh rollback này thì kết quả thu được là giá trị batch sẽ được update lại thành 4 (do lùi 1 bậc).

Rollback the last database migration.

7php artisan migrate:status

Xem trạng thái của table migrations.

Show the status of each migration.

Ví dụ minh hoạ cho lệnh php artisan migrate:status

migrate-status

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *