Chuyên mục
Xây dựng website tin tức với Laravel 8

Cài đặt package Starter Kits để xác thực người dùng

Chạy lệnh bên dưới để cài đặt package

composer require laravel/breeze:1.9.2

 

Chạy tiếp các lệnh bên dưới

php artisan breeze:install
 
npm install
npm run dev
php artisan migrate
 
 

Sau khi cài đặt xong package thì chúng ta sẽ có kết quả như sau:

 

[Laravel8][Blog_Demo] Authentication Diagram-routes - web.php
[Laravel8][Blog_Demo] Authentication Diagram-routes - web.php - chú thích

Các file, folder được tạo ra ở tầng View

[Laravel8][Blog_Demo] Authentication Diagram-view (1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *