Chuyên mục
Xây dựng website tin tức với Laravel 8

Setting config để upload File

Để upload file lên server thì Laravel cung cấp cho chúng ta các cách như bên dưới:

  1. Sử dụng hàm put của class Storage
  2. Sử dụng hàm store khi User upload file

Link tham khảo:

https://laravel.com/docs/8.x/filesystem#introduction

https://laravel.com/docs/8.x/filesystem#storing-files

https://laravel.com/docs/8.x/filesystem#file-uploads

1. Sử dụng class Storage (upload vào folder storage)

Định nghĩa vị trí upload file
[Laravel8][Blog_Demo] Upload File Diagram

Chạy lệnh để thực việc public việc tham chiếu file đã upload vào đường dẫn /storage/app/public đến đường dẫn /public/storage.

php artisan storage:link

[Laravel8][Blog_Demo] Upload File Diagram-screenshot run command storage link

 

Example: Lưu trữ 1 file example.txt vào storage.

Step 1: Vào file routes/web.php và gõ code để định nghĩa ra 1 route mới và viết code xử lý ngay tại route mới này.

[Laravel8][Blog_Demo] Upload File Diagram-sample

 

Step 2: Run URL tương ứng với route đã định nghĩa ở (step 1) trên browser để thực hiện việc lưu trữ 1 file vào folder /storage/app/public.

[Laravel8][Blog_Demo] Upload File Diagram-mapping between laravel and browser

 

Step 3: Kiểm tra kết quả ở trong folder /storage/app/public xem đã có file example1.txt chưa và sau đó chúng ta check xem file này có hoạt động trên browser không.

[Laravel8][Blog_Demo] Upload File Diagram-check file available on source code and check on browser

2. Sử dụng hàm store khi User upload file

Step 1: Tạo route, file view blade.

[Laravel8][Blog_Demo] Upload File Diagram-mapping between laravel and browser

[Laravel8][Blog_Demo] Upload File Diagram-blade

[Laravel8][Blog_Demo] Upload File Diagram-chu-thich

 

Step 2: chạy URL tương ứng của chức năng Test Upload File ở Browser.

URL: 127.0.0.1:2023/test-submit-form-upload

[Laravel8][Blog_Demo] Upload File Diagram-screenshot show form

[Laravel8][Blog_Demo] Upload File Diagram-screenshot

Step 3: Viết code để xử lý

Đây là ví dụ Demo nên logic xử lý được thực hiện ngay tại Route.

 

[Laravel8][Blog_Demo] Upload File Diagram-process upload
[Laravel8][Blog_Demo] Upload File Diagram-process upload - chú thích

[Laravel8][Blog_Demo] Upload File Diagram-screenshot result

[Laravel8][Blog_Demo] Upload File Diagram-screenshot result - chú thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *