Chuyên mục
Laravel cơ bản

VIII. Tạo model cho 2 table categories và posts

  1. Tạo model cho table categories

Gõ command line: php artisan make:model Category

Kết quả:

2. Tạo model cho table posts

Gõ command line: php artisan make:model Post

Kết quả:

Vậy là chúng ta đã tạo xong model cho 2 table categories và posts rồi đấy <3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *