Chuyên mục
Laravel cơ bản

XII. Tạo ra cotroller CategoryController và PostController

1.Tạo ra cotroller CategoryController

Gõ command line: php artisan make:controller CategoryController

Trường hợp chúng ta muốn sử dụng các function có sẵn, chúng ta có thể gõ command line: php artisan make:controller CategoryController -r

2. Tạo ra cotroller PostController

Gõ command line: php artisan make:controller PostController

Trường hợp chúng ta muốn sử dụng các function có sẵn, chúng ta có thể gõ command line: php artisan make:controller PostController -r

Vậy là chúng ta đã tạo xong CategoryController và PostController rồi đấy <3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *