• XXIII. Viết code xử lý cho chỉnh sửa Post

  1. Viết code xử lý trong function edit: 2. Viết code xử lý ở function update: 3. Viết code thêm mới post ở views.edit Đây là code để hiển thị toàn bộ các danh sách post, phần trên là phần nhúng code của layouts, trong layouts.master sẽ có thêm code của header và footer. Dưới […]

 • XXII. Viết code xử lý cho thêm mới Post

  1. Viết code xử lý trong function create: 2. Viết code xử lý ở function store: 3. Viết code thêm mới post ở views.create Đây là code để hiển thị toàn bộ các danh sách post, phần trên là phần nhúng code của layouts, trong layouts.master sẽ có thêm code của header và footer. Dưới […]

 • XXI. Viết code xử lý cho thêm mới Post

  1. Viết code xử lý trong function create: 2. Viết code thêm mới post ở views.create Đây là code để hiển thị toàn bộ các danh sách post, phần trên là phần nhúng code của layouts, trong layouts.master sẽ có thêm code của header và footer. Dưới đây là demo:   Vậy là chúng ta […]

 • XIX. Viết code xử lý cho chỉnh sửa Category

  1. Viết code xử lý trong function edit 2. Viết code xử lý ở function update 3. Viết code hiển thị form tạo mới category ở views.edit   Đây là code để hiển thị toàn bộ các danh sách post, phần trên là phần nhúng code của layouts, trong layouts.master sẽ có thêm code của […]

 • XVIII. Viết code xử lý cho thêm mới Category

  1. Viết code xử lý trong function create: 2. Viết code xử lý ở function store: 3. Viết code hiển thị form tạo mới category ở views.create Đây là code để hiển thị toàn bộ các danh sách post, phần trên là phần nhúng code của layouts, trong layouts.master sẽ có thêm code của header […]

 • XX. Viết code xử lý cho danh sách Post

  Viết code xử lý trong function index: 2. Viết code hiển thị danh ở danh sách post ở views.index Đây là code để hiển thị toàn bộ các danh sách post, phần trên là phần nhúng code của layouts, trong layouts.master sẽ có thêm code của header và footer. Dưới đây là demo: Vậy là […]

 • XVII. Viết code xử lý cho danh sách Category

  Viết code xử lý trong function index: 2. Viết code hiển thị danh ở danh sách category ở views.index   Đây là code để hiển thị toàn bộ các danh sách category, phần trên là phần nhúng code của layouts, trong layouts.master sẽ có thêm code của header và footer. Dưới đây là demo:   […]

 • XVI. Tạo view cho module Post

  Vào trong folder resources/views và tạo folder posts: Ở folder này thể hiện cơ bản về các chức năng như là xem, sửa, xóa,… Vậy là chúng ta đã tạo ra view cho categories rồi đấy <3.

 • XV. Tạo view cho module Category

  Vào trong folder resources/views và tạo folder categories: Ở folder này thể hiện cơ bản về các chức năng như là xem, sửa, xóa,… Vậy là chúng ta đã tạo ra view cho categories rồi đấy <3.

 • XIV. Tạo master layout

  Chúng ta sẽ vào trong resources/views để tạo 1 folder có tên là layouts: Vậy là chúng ta đã tạo xong view master layouts rồi <3.