• Cài đặt package Starter Kits để xác thực người dùng

  Chạy lệnh bên dưới để cài đặt package composer require laravel/breeze:1.9.2   Chạy tiếp các lệnh bên dưới php artisan breeze:install npm installnpm run devphp artisan migrate   Sau khi cài đặt xong package thì chúng ta sẽ có kết quả như sau:   Các file, folder được tạo ra ở tầng View

 • Setting config để upload File

  Để upload file lên server thì Laravel cung cấp cho chúng ta các cách như bên dưới: Sử dụng hàm put của class Storage Sử dụng hàm store khi User upload file Link tham khảo: https://laravel.com/docs/8.x/filesystem#introduction https://laravel.com/docs/8.x/filesystem#storing-files https://laravel.com/docs/8.x/filesystem#file-uploads 1. Sử dụng class Storage (upload vào folder storage) Định nghĩa vị trí upload file Chạy lệnh […]

 • Tạo Seeder

  Các công việc cần triển khai: Viết lệnh để tạo ra các file Factory tương ứng với các table đã định nghĩa trong các file migration. Viết lệnh để tạo ra các file Model tương ứng với các table đã định nghĩa trong các file migration. Khai báo các column tương ứng của các table […]

 • Tạo migration

  Phác hoạ Database Entity Relationship Diagram(ERD) sẽ được sử dụng trong dự án này.Danh sách table mặc định Khi chúng ta download Source Code Laravel về máy tính thì sẽ có được danh sách các table mặc định như hình bên dưới: 1. Update Column cho table users Dựa vào bảng vẽ phác hoạ về […]

 • Các lệnh hữu ích thường sử dụng với Laravel Artisan

  Lệnh để chạy dự án # Command Name Giải thích 1 php artisan serve Sau khi run lệnh này xong thì bạn có thể xem dự án ở URL: 127.0.0.1:8000 2 php artisan serve –port=8888 Laravel mặc định dự án sẽ chạy với port 8000 nhưng nếu bạn mong muốn sử dụng posrt khác thì […]

 • Chuẩn bị môi trường phát triển

  Các thao tác bắt đầu với 1 dự án Laravel Step 1Download Source CodeChi tiết xử lý – Download source code Laravel từ github về máy tính. Link: https://github.com/laravel/laravel/tree/8.x – Sau đó, giải nén và bỏ vào folder htdocs của XAMPP. – Đặt tên folder dự án: News_Demo. Ngoài ra, các bạn cũng có thể sử […]